Løn- pris konkurrenceevne

TRYGT BANK DANMARK

Hvad betyder begrebet konkurrenceevne egentligt? Det er der en del debat om blandt politikere og økonomer. Et ofte anvendt begreb er løn-priskonkurrenceevne og sammenhængen mellem løn- og produktivitetsudviklingen.

Lønindkomster og konkurrenceevne

Hele debatten om lønninger og danske eksporterhvervs konkurrenceevne samt danske importkonkurrerende erhvervs vilkår står og falder med spørgsmålet om prisniveauet er fleksibelt nedad. I rigtig mange år har det været sådan at en inflationær udvikling var reglen fremfor undtagelsen. I dag er billedet mere broget, fordi prisstigningstakten er blevet langsommere; i nogle tilfælde har man endda måtte imødese deflation, hvilket ikke er set siden depressionen i 30’erne. Dansk økonomi har både et højt lønniveau og et højt produktivitetsniveau om end trenden m.h.t. sidstnævnte viser en faldende tendens over de sidste mange år.

At sænke løn- og prisniveauet er imidlertid ikke et ubetinget gode, fordi det vil sænke den indenlandske efterspørgsel, og hermed produktion og beskæftigelse denne efterspørgsel retter sig imod. Hertil kommer at vi måske nok ville kunne bevæge os mod et lavere niveau end de lande vi konkurrerer med. En ubetinget tro på, at man kan sænke lønningerne drastisk er imidlertid hverken ønskværdigt på grund af efterspørgslen eller socialt muligt, fordi reallønnen vil falde under et uændret prisniveau.

Prisniveauet er stift nedad, fordi det der tages fra løn bliver til andre faktorindkomster i stedet. Det er paradoksalt, at vi på trods af det høje danske lønniveau har set rekordhøje tal for dansk eksport. Det paradoksale er også det, at argumenter for at sænke lønningerne ikke optrådte i debatten før 2008, hvor man igen var begyndt at tro på den krisefrie økonomi.

De seneste tal

Udviklingen viser på trods af det relativt høje danske lønniveau, at eksporten de senere år har antaget rekordhøjder. Om end lønudviklingen kun viser svage stigninger har der været fortsatte stigninger. Hermed indikeres også, at det næppe er lønniveauet, der har stået i vejen for denne udvikling med mindre selvfølgelig, den kunne havde antaget et endnu højere niveau.

Er det priserne?

Spørgsmålet går på om udenlandske importører alene fokuser på de laveste priser. Det kan selvfølgeligt være rigtigt, hvis man ser på homogene varer af lavteknologisk karakter. Men hvis der er monopolistisk konkurrence kommer begreber som kvalitet, særegenhed og vaner bestemt også ind i billedet og på trods af priserne. Udenlandske importører vil næppe afbryde en mangeårig kontakt med en dansk eksportør sådan uden videre.

Netværksdannelse og interpersonelle relationer spiller også ind. I virkeligheden er konkurrencevenebegrebet et mangesidet begreb. Teknologisk udvikling, innovationer, produktiviteten, rentens omfang og den politiske stabilitet i et lavtlønsland som Danmark konkurrerer med.

Kilde Trygt.dk

Disclaimer

Skriv et svar